เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

หน่วยงานราชการ

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

ข่าวสาร

ติดต่อเรา


นายอุทัย ฟูวงศ์

นายก อบต.แม่พริก

นายสุชาติ บุญงาม

รองนายก อบต.แม่พริก

นายชยานนท์ โลชา

รองนายก อบต.แม่พริก

นางนิภา ปานะ

เลขาฯนายก อบต.แม่พริก

นายศักดิ์ชัย เป็งคำ

ปลัด อบต.แม่พริก