เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายอุทัย ฟูวงศ์

ตำแหน่ง นายก อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายสุชาติ บุญงาม

ตำแหน่ง รองนายก อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายชยานนท์ โลชา

ตำแหน่ง รองนายก อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางนิภา ปานะ

ตำแหน่ง เลขาฯนายก อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายศักดิ์ชัย เป็งคำ

ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -


Copyright © อบต.แม่พริก 2014